1. Bendrosios nuostatos

1.1. „GovTech laboratorijos“ projektas (toliau – GovTech laboratorija), veikiantis Inovacijų agentūroje (toliau – Agentūra) gerbia visų svetainės www.govtechlab.lt (toliau – Svetainė) naudotojų teisę į asmens duomenų apsaugą ir įsipareigoja ją užtikrinti.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Jūsų asmens duomenis Agentūra tvarko vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 (Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu) ir įstaigos direktoriaus patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo įstaigoje taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, kurie  nustato fizinių asmenų duomenų tvarkymą.

2. Kokios sąvokos naudojamos?

2.1. Asmens duomenys bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas fizinis asmuo – Svetainės naudotojas, kurio asmens duomenys yra renkami Agentūros.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Svetainės duomenų valdytojas – Inovacijų agentūra, juridinio asmens kodas 125447177, buveinės adresas J. Balčikonio g. 3, 08247 Vilnius, tel. +370 620 75756, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.6. Svetainės duomenų tvarkytojas – Inovacijų agentūra, juridinio asmens kodas 125447177, buveinės adresas J. Balčikonio g. 3, 08247 Vilnius, tel. +370 620 75756, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.7. Slapukas (angl. cookie) nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

3. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

3.1. Agentūra renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate lankydamiesi Svetainėje ir registruodamiesi joje gauti GovTech laboratorijos naujienlaiškį ir informaciją apie renginius – el. pašto adresą, bei registruodamiesi į renginius: vardą, pavardę, institucijos ar įmonės pavadinimą, pareigas, el. pašto adresą.

3.2. Agentūra renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, lankydamiesi Svetainėje ir registruodamiesi joje gauti GovTech laboratorijos naujienlaiškį ir informaciją apie renginius, registruodamiesi į renginius , t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, įrenginio tipas, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

3.3. Privatumo politikos 3.1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate užsiprenumeruodami naujienų ir informacijos apie renginius gavimą yra saugomi 10 (dešimt) metų nuo jų pateikimo datos, išskyrus atvejį, kai Jūs patys atsisakote nuo naujienų ir informacijos gavimo tiesiogiai per naujienlaiškį. Praėjus 10 metų laikotarpiui Jūs gausite el. laišką su prašymu pratęsti sutikimą GovTech laboratorijos naujienlaiškių ir informacijos apie renginius siuntimui. Privatumo politikos 3.1. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate registruodamiesi į renginius yra saugomi 2 metus. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką tik tuo atveju, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui. Atsisakius prenumeratos, duomenys yra ištrinami.

3.4. Privatumo politikos 3.2. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Jūsų bendradarbiavimo su Agentūra laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų tipo iki 2 metų. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką tik tuo atveju, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

4. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

4.1. Agentūra tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:

4.1.1. Svetainės naudotojų identifikavimui Agentūros administruojamose informacinėse sistemose;

4.1.2. dalyvių dalyvavimo renginiuose identifikavimui ir apskaitai;

4.1.3. esant Jūsų sutikimui – naujienų ir informacijos apie renginius siuntimo Jums tikslais;

4.1.4. GovTech laboratorijos projekto administravimo tikslais;

4.1.5. Agentūros funkcijų vykdymo tikslais.

5. Kas turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų?

5.1. Prieigą prie Jūsų asmens duomenų turi Agentūros darbuotojai.

5.2. Agentūros darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo ir esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas bei Agentūros, kaip valstybinės institucijos, funkcijas.

6. Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?

6.1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:

6.1.1 Jūs, naudodamasis Svetaine, suteikiate informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo);

6.1.2. duodate sutikimą;

6.1.3. juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Agentūra arba tretysis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, jei Jūsų interesai ir teisės tuo atveju nėra svarbesni.

6.1.4. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Agentūrai pavestas viešosios valdžios funkcijas;

7. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

7.1. Jūs turite visas Reglamente nurodytas duomenų subjektų teises.

7.1.1. susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, t. y. Jums pageidaujant pateiksime tvarkomus asmens duomenis, kartu su duomenų tvarkymo tikslais, duomenų kategorijomis, informacija apie duomenų gavėjus ir pan.;

7.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslu (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose);

7.1.3. apriboti asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Agentūra įvertins, ar Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti;

7.1.4. prašyti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.

7.1.5. prašyti ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su sutikimu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Taip pat galite prašyti ištrinti duomenis, jei tvarkomi duomenys yra pertekliniai, duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar duomenys tvarkomi neteisėtai ir pan. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas (teisė būti pamirštam). Asmens duomenis pašalinsime gavę iš Jūsų prašymą el. paštu info@govtechlab.lt arba siunčiant paštu Inovacijų agentūra (GovTech laboratorija), adresu J. Balčikonio g. 3, 08247 Vilnius bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę;

7.1.6. gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Agentūrai, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Agentūra tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);

7.1.7. Atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, atšaukti sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslu);

7.1.8. nesutikti, kad būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Jumis sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Jūs este davęs aiškų sutikimą tam.

7.2. Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, Agentūra išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Agentūra.

7.3. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos arba turėdami klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite pateikti prašymą įvertinti situaciją ar skundą Agentūros asmens duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu  duomenu.apsauga@inovacijuagentura.lt. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/) arba galite kreiptis į teismą.

8. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

8.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Svetainės naujienlaiškius, pranešimus el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

8.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

8.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

9. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

9.1. Jūsų duomenis tretiesiems asmenims gali suteikti tik esant teisėtam pagrindui, kuriuo gali būti Jūsų sutikimas, teisės aktų reikalavimas, teisėsaugos funkcijų vykdymas ar pan. Agentūra gali pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie Agentūrai teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Agentūros vardu tik duomenų tvarkymo funkcijai atlikti, kuri yra reikalinga Svetainės funkcionalumui palaikyti. Duomenų tvarkytojai neturi teisės naudoti Jūsų duomenų kitiems tikslams.

10. Kokius slapukus ir kaip naudojame?

10.1 Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis Svetaine, naudojame šiuos Slapukus:
10.2. Šie slapukai naudojami prisijungus prie Svetainės adresu www.govtechlab.lt.

11. Kaip atsisakyti slapukų ir (arba) juos išdiegti?

11.1.Jūs patys galite valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus galite išdiegti dviem būdais:

11.1.1. Savo naršyklėje galite peržiūrėti savo kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi priklausomai nuo naudojamos naršyklės, todėl konkretūs atliktini veiksmai nurodomi Jūsų naudojamos naršyklės aprašyme.

11.1.2. Savo naršyklėje galite nustatyti savo interneto naršyklę taip, kad ši blokuotų slapukus arba gautumėte perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą.

11.2. Naršyklę galima nustatyti atskirai kiekvienam įrenginiui, kurį naudojate.

11.3. Pažymime, kad naudojamų slapukų išdiegimas arba blokavimas gali turėti įtakos Svetainės veikimui ir kai kuriems jo funkcionalumams, taip pat neigiamai paveikti Jūsų naudojimąsi portale prieinamomis paslaugomis.

12. Kaip sužinoti apie šios Privatumo politikos pakeitimus?

12.1. Plečiantis teikiamoms paslaugoms, mums gali tekti atnaujinti šią Privatumo politiką. Agentūra turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų svetainėje, kurioje visuomet rasite naujausią redakciją.

13. Kontaktinė informacija

Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu ar slapukų naudojimų, kreipkitės į mus patogiausiu Jums būdu, kontaktus rasite žemiau.

Atvykite – J. Balčikonio g. 3, 08247 Vilnius;
Skambinkite – +370 620 75 756;
Rašykite –  duomenu.apsauga@inovacijuagentura.lt

Skip to content